Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.pompo.cz

(obchodní podmínky kamenných prodejen jsou k nahlédnutí v prodejnách)

1. Úvodní ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.pompo.cz je firma POMPO spol. s r.o., se sídlem: Unhošť, Lidická 481, okres Kladno, PSČ 27351, IČO: 25089595, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48765. Jednatelem společnosti POMPO spol. s r.o. je Jakub Šůla, dat. nar. 13. července 1984. Společnost je členem koncernu LAMA Toys a.s.. Účetní závěrka je k nahlédnutí na portálu Justice.cz.

S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky. Odesláním objednávky potvrzuje kupující, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, (č. 513/1991 Sb.), vše v platném znění.

Je-li kupujícím právnická osoba, tak kontaktujte oddělení Eshop na tel. čísle: +420 737 279 015 pro přesné zněním obchodních podmínek pro právnické osoby. Nakupujete-li jako právnická osoba a máte-li nákup nad 10 000 Kč, zvolte prosím dopravu přepravní službou. Prodejna není schopna vystavit na počkání fakturu s náležitostmi běžného daňového dokladu. Při doručení přepravní službou bude vystavena faktura se všemi náležitostmi.

2. Uzavření smlouvy

Vyplněná objednávka odeslaná prostřednictvím www.pompo.cz, případně objednávka učiněna telefonicky, je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

Prodávající potvrzuje obdržení objednávky prostřednictvím elektronické pošty a tím akceptuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřená akceptací objednávky.

3.Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od data převzetí zboží. Dle NOZ v této lhůtě musí kupující oznámit prodávajícímu písemné odstoupení od smlouvy. Následně běží další lhůta v délce 14 dnů na vrácení zboží. Kupující musí odeslat zboží nejpozději do 14 dnů od této lhůty. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

Prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

Informaci o odstoupení od smlouvy a zboží k vrácení zasílejte na adresu:

POMPO, spol s r.o.
Eshop
Lidická 481
Unhošť 273 51

info.eshop@pompo.cz

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy a vrátí zboží prodávajícímu, musí mu ten vrátit náklady na prvotní dopravu zboží k zákazníkovi. Zároveň platí, že pokud prodávající povoluje více možností, jak zboží k zákazníkovi dopravit, má ten nárok na vrácení nákladů za nejlevnější alternativu.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Vrácení peněz bude uskutečněno pouze bankovním převodem na účet kupujícího nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ve výši snížené o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě 14 dnů, musí vrácené zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s důvodem odstoupení od kupní smlouvy, kopií nákupního dokladu a číslem svého bankovního účtu.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Stručný přehled:

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
  Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

4. Doprava

Náklady na poštovné I balné, které kupující zvolil v objednávce, hradí kupující. Kupujícímu je zboží dopraveno buď smluvním dopravcem nebo na zvolenou pobočku prodávajícího uvedenou na stránkách Pompo v seznamu odběrných míst.

Způsob doručení:

 • dopravní firmou PPL a.s., službou Soukromá adresa, balík - za konečnou cenu Kč 119,- (včetně DPH), dodání následující pracovní den po odeslání, zákazník je telefonicky kontaktován přepravcem za účelem upřesnění hodiny dodání.
 • firmou Česká pošta službou Obchodní balík - za konečnou cenu Kč 129,- (včetně DPH), dodání 3 - 5 pracovních dnů, uložení 7 dnů
 • osobní odběr zboží na pobočce – bez poplatku (pokud je zboží dováženo na pobočku z centrálního skladu, doba doručení se pohybuje okolo 1 týdne)

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

Prodávající neručí za poškození zboží způsobené dopravcem.

5. Platební podmínky

Dobírka – Peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží zboží doručovateli, nebo na poště.

Hotově nebo kartou při osobním odběru – Zboží zaplatí kupující v hotovosti, nebo platební kartou při převzetí zboží na pobočce prodávajícího.

6. Záruka a reklamace

Dle § 2165 NOZ:

1.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
2.Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Ustanovení § 2165 se nepoužije
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na systém mimosoudních řešení spotřebitelských sporů www.coi.cz.

7. Ceny a platnost nabídky

Ceny v internetovém obchodě Pompo se mohou odlišovat od cen v ostatních prodejnách Pompo. V internetovém obchodě Pompo mohou probíhat samostatné prodejní akce nezávisle na prodejnách a naopak.

8. Věrnostní program

Prodávající provozuje v rámci svých kamenných prodejen a e-shopu věrnostní program POMPO VIP Klub. Tento program se řídí pravidly klubu zveřejněných na intertenových stránkách www.pompo.cz.

9. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám, ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem.

10. Závěrečné ujednání

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 

Upozornění: U vybraných položek LEGO a Mattel není možný odběr většího množství kusů (2 a více) na osobu.

Facebook Youtube